четвер, 2 лютого 2023 р.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів З ІНФОРМАТИКИ 5-6клас НУШ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з ІНФОРМАТИКИ

 

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

 

Бали

Критерії оцінювання

Початковий

1

Учень: розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

знає   і   виконує   правила   техніки    безпеки   під   час          роботи         з комп’ютерною технікою

2

Учень: розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі

та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень: має фрагментарні знання незначного загального обсягу

(менше     половини     навчального     матеріалу)     за                 відсутності сформованих умінь та навичок

Середній

4

Учень: має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити; виконує елементарне  навчальне  завдання  із  допомогою  вчителя;  має

елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Учень:    має   рівень   знань    вищий,    ніж    початковий;               може з

допомогою   вчителя   відтворити    значну    частину                      навчального

матеріалу; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень: пояснює основні поняття навчального матеріалу; може

самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

Достатній

7

Учень: вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати навчальні

завдання передбачені програмою

8

Учень вміє: аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно

застосовувати його на практиці; контролювати власну діяльність; самостійно виправляти вказані вчителем помилки; самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі; використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Учень: вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання

на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; використовує електронні засоби для пошуку потрібних відомостей.


 

 

Бали

Критерії оцінювання

Високий

10

Учень: володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для  реалізації  поставлених  перед  ним  навчальних  завдань,

судження його логічні і достатньо обґрунтовані; має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Учень:  володіє  узагальненими  знаннями  з  предмета;  вміє

планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела даних і відомостей та використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання  і  вміння  у нестандартних ситуаціях;  вміє  виконувати

завдання, не передбачені навчальною програмою; має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Учень: має стійкі системні знання та творчо їх використовує у

процесі продуктивної діяльності; вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач; має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ІНФОРМАТИКИ

 

До навчальних досягнень учнів з інформатики, які підлягають оцінюванню, належить:

-     теоретична база знань: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно- предметного призначення, формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей

-      практичні навички: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення – програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп'ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно- пошуковими системами, експертними системами. Мультимедійними комп'ютерними енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для комп'ютерної підтримки навчання з різних предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування.


Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.

Парна робота за комп'ютером буває корисною на початку навчання або при вивченні нової складної теми.

Учень, що працює самостійно за комп'ютером один, може не звернутися за допомогою до вчителя, навіть якщо вона йому необхідна. Якщо ж за одним комп'ютером працює двоє, то ряд дрібних проблем, які виникають при розв'язуванні задач, вони можуть вирішити шляхом обговорення. Виявлено, що для учня допомога товариша виявляється часом доступнішою, ніж допомога вчителя. Можливо учень не боїться спитати у товариша щось для нього важливе і незрозуміле, але таке, що питати у вчителя він соромиться.

При оцінюванні результатів виконання практичної роботи вчитель керується перерахованими вище критеріями, в разі сумнівів у знаннях одного з пари, або в оскарженні оцінки з боку учня, вчитель має право попросити учня виконати аналогічне завдання самостійно. У разі відмови від виконання або навпаки, виконання його, учителем ставиться оцінка відповідно до вище перелічених критеріїв.

При дистанційному навчанні у вчителя можуть виникнути сумніви в самостійному виконанні практичної роботи учнем. У цьому випадку вчитель має право перевірити знання учня в режиміon-line обраними для цієї мети програмними засобами.


Методичні рекомендації з НУШ 5-6класи 2022-2023н.р. Інформатична галузь

https://drive.google.com/file/d/1N8A9SfzWziJlxsqIRszZrR9pm6IKMthI/view 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів З ІНФОРМАТИКИ 5-6клас НУШ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів   з   ІНФОРМАТИКИ   У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначаєть...